हामी ncp.org.np मा चाडै आउँदै छौ


मा.पाल्तेन छोपाङ गुरुङ

मा.पाल्तेन छोपाङ गुरुङ
मनाङ

<

नवयुग

ठेगाना